10 Februarie 2018

Lyk die epos nie reg nie? Lees dit aanlyn

Image

AKTUELE NUUS

Jongste omtrent pres. Zuma 


Die jongste omtrent pres. Zuma in die pos van die staatshoof is blykbaar dat ná onderhandeling met adjunk-pres. Ramaphosa Zuma aanvaar dat hy nie vrywaring van vervolging gaan kry nie, maar die haakplekke tans in onderhandeling oor sy ontruiming van die pos, is die volgende twee aspekte: Eerstens, wie vir sy regskoste aanspreeklik gaan wees in dien hy vervolg word – die staat of hyself. Tweedens, die kwessie van veiligheid vir sy familie, veral die uitgebreide familie. As voormalige staatshoof sou Zuma geregtig wees op staatsbetaalde beveiliging van hom as persoon, maar blykbaar dring hy daarop aan dat hierdie beveilinging ook uitgebrei word na sy aansienlike uitgebreide familie.  

 

Intussen hang die lewering van die staatsrede in die Parlement af van die uitkoms van wie die pos van staatshoof gaan beklee. Trouens, die hele land is in afwagting van die interne ANC twis, soos bv. gister het feitlik al die lewe van die topses van die ANC hul geskeduleerde afsprake op kort kennisgewing gekanselleer omdat daar “ander dringende sake” was. Vanoggend is berig dat die topbestuur vandag weer met Zuma sal vergader.  

Nasionalisering van alle grond in SA aanbeveel


Die Dept. van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het in Desember verlede jaar sy langverwagte Grondouditverslag voltooi en is dit verlede maand aan die ANC lekgotla voorgelê. Die verslag haal skeefgetrekte syfers aan oor grondeienaarskap in SA en beveel dan aan dat alle grond in die land genasionaliseer moet word.

 

Volgens die verslag maak swart mense 79% van die bevolking uit, maar “direk besit hulle slegs 1.2% van landelike grond in SA en 7% van formeel-geregistreerde eiendom in dorpe en stede”. Daarenteen, volgens die verslag, besit blanke Suid-Afrikaners wat 9% van die bevolking uitmaak, “direk 23,6% van landelike grond en 11,4% van eiendom in dorpe en stede”.

 

Voorts luidens die verslag word 33% van grond in SA “direk besit deur private individue”, terwyl die res besit word deur trusts, die staat, tradisionele owerhede, kerke en gemeenskapsorganisasies. Die verslag identifiseer egter nie die ras van eienaarskap van 67% van grond in die land nie.

 

In die verslag word 'n nuwe “grondhervormingsfonds” voorgestel, insluitende 'n “land value tax” bo en behalwe bestaande munisipale eiendomsheffings. Wat betref nasionalisering van grond, word in die verslag aanbeveel dat nuwe “national land rights legislation” ingestel word wat sal meebring “vests land as the common property of the people of South Africa as a whole”.

 

Google gerus vir die volle verslag

Waterkrisis in Kaapstad: Botsende sienings


Botsende sienings bestaan oor wat regtig aangaan met die veelbesproke waterkrisis in Kaapstad en omgewing. Hoewel die algemene prentjie voorgehou word dat 'n buitengewone droogtesituasie heers en dat as gevolg daarvan damme soos die Theewaterskloofdam leeg is of feitlik leeg is, is daar kundiges wat meen dat daar talle standhoudende riviere is wat in die Tafelbergreeks ontspring en wat ondergronds en onbenut wegvloei na Tafelbaai. Die siening is dat hierdie bron alleen die hele Skiereiland van voldoende water kan voorsien.

 

Daar word ook beweer dat die Tygerbergreeks 'n duisternis van standhoudende fonteine en enkele riviere het wat op hierdie stadium steeds volop water het. Voorts word gesê dat daar twee Steenbrasdamme is, die een is reeds laat leegloop om die waternood in Kaapstad te verlig, terwyl die ander een nog daar is 90% plus vol.

 

Nog 'n siening is dat die waterkrisis vir die Skiereiland al vir jare dreig en dat daar tydig bekostigbare ontsoutingsaanlegte ontwikkel moes word. Nou word daar op die laaste nipper geskarrel teen hemelhoë ontwikkelingskoste.

 

Daar word ook beweer dat in die huidige waterkrisis swart gemeenskappe en plakkerskampe voldoende water gratis ontvang, maar dat dit in die oorwegend blanke woonbuurtes is waar water drasties bespaar moet word en waar dit swaar belas word.

 

Uit 'n ander hoek word beweer dat die verskaffing van grootmaatwater die mandaat is van die nasionale regering, in besonder die Dept. van Water en Sanitasie. Daarvolgens word egter beweer dat 'n Minister van Water en Sanitasie, Nomvula Mokonyane, aan die Wes-Kaapse regering gesê het dat as oplossing Umgeni Water van KZN gekontrakteer kan word, maar dan word daar op gewys dat die raadsvoorsitter van Umgeni Water is die berugte Dudu Myeni, voorheen van SAL, asook dat Umgeni Water tans opsoek is na 'n reddingsboei van sowat R3 miljard.    

 

Wat korrels is en wat kaf is, is nie duidelik nie, maar in die SA van vandag is enige iets moontlik. Hoe dit ookal sy, sake word verder gekompliseer deur die interne katgeveg wat tans in die DA aan die gang is. 

Krygswet as moontlike opsie vir SA


Dit blyk uit uitgelekte dokumentasie van die SA Nasionale Weermag (SANW) laat verlede jaar dat die moontlikheid van die afkondiging van 'n noodtoestand / krygswet in Suid-Afrika deur die regering oorweeg word, hoewel dit tans skynbaar op die ys gehou word. Volgens die dokumentasie is konsepregulasies hiervoor reeds opgestel, met voorsiening vir wydlopende en ingrypende magte vir 'n sg. “Beheerbeampte”.

 

Volgens verbandhoudende dokumentasie is die konsepregulasies deur 'n inter-departementele taakspan opgestel, maar is daar geen aanduiding dat die Presidensie betrokke is nie. Laasgenoemde het trouens ontken dat die kantoor betrokke was by die opstelling.

 

Die konsepregulasies bepaal dat dit eers in werking kan tree wanneer dit deur die staatspresident onderteken is. Die regulasies maak verder voorsiening om o.a. mense te ontwapen; enige plek, perseel, gebou of voertuig sonder 'n lasbrief te betree; 'n aandklokreël in te stel; infrastruktuur vir dienslewering te beheer; die Internet in SA af te skakel; openbare veiligheidsplanne in te stel, insluitende om vuurwapens te verbied; en enige ander maatreëls in te stel om die openbare veiligheid te verseker.

 

Volgens die SA Grondwet mag 'n noodtoestand egter slegs afgekondig word wanneer “die lewe van die nasie bedreig word deur 'n oorlog, ... dit noodsaaklik is om vrede en orde te herstel.” Sodanige toestand mag nie langer as 21 dae duur sonder goedkeuring van die Parlement nie. Die Grondwet maak ook voorsiening vir beregtiging deur die howe oor die geldigheid van 'n afgekondigde noodtoestand.

 

Daar is politieke kommentators wat die moontlikheid van 'n noodtoestand / krygswet sien binne die konteks van die uitdruklike verklaring van ANC-president Cyril Ramaphosa dat die regering blanke grond gaan ontneem sonder vergoeding, of nou daarvan gehou word of nie. Die siening is voorts dat sou blankes gewelddadig hierop reageer, veral boere oor hul plase, dan wil die ANC-regering wetgewing in plek hê om die situasie sg. moreel-regverdigbaar te hanteer.

 

Ander faktore wat grootskaalse onrus en opstande in SA kan ontketen, sluit in gewelddadige betogings teen Afrikaanse skole, die rewolusionêre dreigemente van die EFF, as Eskom sou vou, die kritieke watersituasie sou eskaleer en die geweldige gaping in die land tussen die wat het en die wat nie het nie, breekpunt bereik.

Hoe dit ook al is, die situasie in Suid-Afrika moet ook gesien word binne die groter konteks van die strewe van die Nuwe Wêreldorde (NWO) om die mensdom, ook in elke individuele land, op te klits in 'n identiteitlose massa wat uiteindelik globaal deur een sentrale gesag d.m.v. rekenarisering beheer kan word. Volgens hierdie siening moet weggedoen word met alle volks- en bevolkingsgroepidentiteite en moet geen ruimte gelaat word vir vrye en onafhanklike denke en optrede nie.

 

Hierdie strewe is in lyn met die praktiese inplikasies van die internasionale verdrag bekend as Agenda 21 wat die VN in 1992 aanvaar het en wat sedertdien stapsgewys geïmplementeer word. Die aanduidings is dat daar huiding met SA in die volgende opsigte in dieselfde rigting beweeg word:

 

 

  • Vasklou deur die ANC al vir dekades lank aan die Nasionale Demokratiese Rewolusie (NDR), wat ten doel het die uitwissing van die blanke in SA.
  • Eskalerende “regstellende aksie”, swart ekonomiese bemagtiging, sportkwotas en ander diskriminerende praktyke teen blankes.
  • Strydliedere en slagspreuke soos Kill the Boer e.a.
  • Onophoudelike  wreedaardige moorde en aanrandings op blankes.
  • Uitsprake oor onteiening van blanke eiendom sonder vergoeding.
  • Die ontkenning deur die Grondwethof van die reg van Afrikaanssprekendes op moedertaal-onderrig op tersiêre vlak.
  • Die Skolewetsontwerp wat beheerrade van Afrikaanse skole, met hul magte en regte, wil afskaf.
  • Die Wetsontwerp om kerke en godsdiens in SA te reguleer.
  • Die Wetsontwerpe op grondplafonne vir plaasbesit en afstaan van boerdery-aandele aan swartes.
  • Die uitsprake van adjunk-pres. Cyril Ramaphosa dat “alle spore van blanke seggenskap in SA uitgewis moet word”.

 

Hieruit is dit logies om tot die gevolgtrekking te kom dat SA tans stap vir stap geforseer word in 'n Agenda 21-geval en kan omstandighede “moreel geregverdig” raak vir afkondiging van 'n nasionale noodtoestand en krygswet. Dan sou die NDR voltrek word, SA onherkenbaar “getransformeer” word en moontlik finaal met blankes in SA afgereken word.

 

Hierdie is nie doemprofesie of bangmaak-stories nie – dit is slegs om op praktiese tekens van die tye te wys sodat Afrikaners en goedgesinde andersvolkiges gewaarsku kan wees en aangespoor word tot proaktiewe optrede. In die eerste plek kan net verootmoediging voor God en opregte gebed en geloof die Afrikaner red, maar daarmee saam sal die volk aksie moet neem – nie net aksie om te oorleef nie, maar om met minimum skade eendragtig te oorwin en vir homself 'n eie, vrye toekoms te skep.

Ook dalk alle damme in SA genasionaliseer 


Volgens Minister van Water en Sanitasie, Nomvula Mokonyane, gaan die regering moontlik oorweeg om alle private damme in SA te onteien, omdat dit as 'n nasionale bate beskou word en dit aangewend moet word om sg. ongelykhede, armoede en werkloosheid uit te skakel. Sy sê daar is tans 5 125 geregistreerde damme in die land, waarvan 700 deur staatsdepartemente en munisipaliteite beheer word, 4 000 is onder beheer van die landbousektor en 330 onder bestuur van die mynbousektor en nywerhede. 

 

Mokonyane sê: “Die water in Suid-Afrika kan nie in die hande van 'n mnr. Swanepoel wees nie. Dit kan nie wees nie. Water is 'n bron wat gedeel moet word.” 

Inteken op DitsemBlits 


Om in te teken op DitsemBlits as unieke weeklikse elektroniese nuusbrief met nuus wat saakmaak vir die moderne Afrikaner, is eenvoudig: Doen slegs ‘n oorbetaling van R240 in die bankrekening soos volg: Rekeningnaam: DitsemBlits / Standard Bank / Rekeningnommer: 140 320 105 / Spaarrekening / Verwysing: U naam en van. 

 

Stuur dan 'n epos na web@ditsem.net met u naam en van, die eposadres waarop u die DitsemBlits wil ontvang, asook  bewys van betaling.  

 

By ontvangs van hierdie besonderhede sal ons die naam van die intekenaar op die DitsemBlits adreslys plaas vir die volgende 12 x maande. 

 

Nuus van die Gelofte Volksvergadering

  

In ʼn mediaverklaring word die besluite van die 9de Gelofte Volksvergadering verlede jaar gehou te Dankbaar CVO Skool, Bloemfontein, deurgegee onder die volgende inleiding: “Wat ʼn wonderlike voorreg om te beleef hoe al meer volksgenote uitreik na 

mekaar, vir mekaar omgee, mekaar help in hierdie moeilike tye, weer saam 

planne maak en saam kuier. Ons sien hoedat ou strydbyle begrawe word opsoek 

na gemeenskaplike gronde. Ons hoor van al meer suksesverhale in die stryd 

teen die duisternis. Skep moed, die beste lê vir ons nog voor. 

 

Die tema van die volksvergadering was Miga 6:2b ”Want die HERE het ‘n twis met sy volk en sal met Israel ‘n regsgeding hou.” Besprekingspunte en besluite op die vergadering het gehandel oor o.m. oor dreigende fisiese oorlog gekoppel aan geestelike oorlogsvoering; die volle betekenis van die geloftes in die geskiedenis van die Afrikaner volk en die nakoming daarvan; en die betekenis van die terminologie “Huis van Bloedrivier”. 

 

Vir meer besonderhede, besoek www.volksvergadering.co.za. 

Tragiek van Sonop en De Goede Hoop Koshuise by UP


Twee oorwegend Afrikaner / blanke koshuise by die Universiteit van Pretoria is vir alle praktiese doeleindes verban uit die universiteitslewe. De Goede Hoop Koshuis, met afdelings vir mans en dames, wat homself verklaar het as “slegs Afrikaans en Christelik”, is ná ingryping in die sg. Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities (CRL Kommisie, is die koshuis bestempel as 'n oorblyfsel van “apartheid” en verbied om aan studentebedrywighede op kampus deel te neem.

 

Sonop Koshuis met sy lang en tradisieryke geskiedenis het 160 inwoners, waarvan slegs ses swart is. As gevolg daarvan is die koshuis geskors uit alle eerstejaarsbedrywighede op kampus, omdat dit nie aan die kwotavereistes van die universiteit voldoen nie.

 

Dit is uiters tragies dat by 'n universiteit wat deur Afrikaners begin is met onderrigmedium Afrikaans, handhawing van die Afrikaner- en Afrikaanse identiteit as 'n misdaad geklassifiseer word en dienooreenkomstig verban word. Die ironie is dat aangebore volkskap 'n basiese mensereg is wat in die volkereg en ook in artikel 2 (7) van die handves van die VN erken word. 

Mangaung Metro stort in duie 


Op verskillende fronte is dienslewering van die Mangaung Metro Munisipaliteit besig om in duie te stort.  Behalwe dat daar beslag gelê is op die luukse ampsmotor van die uitvoerende burgemeester weens uitstaande skuld lê 'n yslike dam rioolvuil al vir weke en stink in die Ooseinde nywerheidsgebied op die hoek van Fritz Stockenstrom straat.  

 

In Martindale en Hoëveld hoewegebied het die slaggate al so erg geword dat inwoners hul motors verkoop om viertrekvoertuie aan te skaf. By die dorpie Soutpan noord van Bloemfontein wat ingeskakel is by die metro gebied, het toetse van die drinkwater gewys dat dit met E.coli besmet is met 'n telling van 130, waar die vereiste is dat dit 0 moet wees. Die gevolg is nou dat vars water met waterkarre aangery moet word.    

SAKENUUS

Pensioenfondse geplunder 


Groot ontsteltenis heers onder verskillende pensioenfondse oor die besluit van die Openbare Beleggingskorporasie om ʼn lening van R5 miljard aan Eskom toe te staan vir die kragvoorsiener om slegs die maand van Februarie 2018 finansieel te oorleef. Hierdie besluit is geneem sonder dat die individuele fondse geraadpleeg is.  

 

Hulle sê dit beteken niks dat hierdie lening deur 'n staatswaarborg gedek is nie, want die regering het eenvoudig nie hierdie geld om aan Eskom te gee nie. Ook verskeie vakbonde het hewig kritiek op die lening uitgespreek.  

 

Ander kritici wys daarop dat SA die 5de grootste pensioenspaarfonds as persentasie van BNP ter wêreld het. Hierdie fonds is grotendeels opgebou deur die vorige regering in die vorige bedeling en nou word dit gebruik om jarelange korrupte en verliesmakende staatsondernemings te probeer red.  

Prima meganiese ingenieurssaak te koop  


'n Prima meganiese ingenieurssaak, Leon Swanepoel Windpomp & Algemene Hersteldienste, te Carnarvon, met vele vertakkings in die Karoo, is te koop. In bedryf sedert 1 Maart 1981, tree die eienaar af weens gesondheidsredes en  ouderdom. Die onderneming beskik oor opgeleide en bekwame personeel en werk met 'n vaste kliëntebasis binne 'n radius van 15 distrikte. 

 

Ingesluit by die transaksie is alle  nodige  handgereedskap, draaibankemilling machine, spesiale  gereedskap, stoorgeriewe, groot voorrade onderdele en staal en 'n  hardeware- afdeling. Die grootte van besigheidsgebou is 27m x 9m. Die besigheid word aangebied soos dit tans in bedryf is. 

 

Skakel Leon Swanepoel by 053 382 3404 of 078 488 4580. 

iPhone steek Samsung verby 


Na berig word het iPhone pas vir Samsung verby gesteek in die verkoop van slimfone wêreldwyd, toe Apple in die laaste kwartaal in verlede jaar 77,3 miljoen slimfone verkoop het vir 'n markaandeel van 19.2%, terwyl Samsung in dieselfde tydperk 47.1 miljoen fone verkoop het vir 'n markaandeel van 18.4%.  

INTERNASIONALE NUUS

Korsika wil ook selfbeskikking hê   


Die jongste outonome gebied waar die inwoners verklaar dat hulle selfbeskikking opeis, is Korsika, 'n eilandgebied van Frankryk in die Middellandse See, suidoos van Frankryk, wes van Italië en noord van Sardinië. Korsika is die vierde grootste eiland in die Middellandse See ná Sisilië, Sardinië en Siprus.

 

Korsika met 'n oppervlakte van 8 680 km2 het ongeveer 330 000 inwoners. Die hoofstad is Ajaccio, terwyl die amptelike tale Korsikaans en Frans is.

 

In die verkiesing wat in Desember verlede jaar gehou is, het die pro-nasionalistiese beweging onder Jean-Guy Talamoni 56,3% van die stemme getrek. Hulle maak nou hul stem dik ten gunste van selfbeskikking.

Theresa May in China  


Britse premier Theresa May het pas 'n ampsbesoek aan China voltooi, waar sy gul ontvang is deur die regering van Xi Jinping . Laasgenoemde het aangedui dat China nie 'n probleem met Brexit het nie en daarna uitsien om met Brittanje buite die EU saam te werk. Op haar beurt het May gesê haar land sal ná Brexit beter beheer oor hul sake hê en ook selfstandige handelsbesluite kan neem. 

 

Opmerklik omtrent hierdie besoek is dat May nié Hong Kong as voormalige Britse gebied en nou onder China aangedoen het nie. Dit is veral betekenisvol omdat sy, enersyds, blykbaar nie die Chinese regering wou affronteer nie en, andersyds, nie solidariteit met die huidige pro-demokratiese betogings in Hong Kong wou betoon nie. 

Duitsland uiteindelik weer regering 


Ná bykans vier maande het kanselier Angela Merkel dan geslaag om 'n funksionerende koalisieregering in Duitsland tot stand te bring. Sedert die laaste verkiesing het haar steun onder die Duitsers afgeneem vanaf sowat 80% na minder as 50%, hoofsaaklik a.g.v. haar pro-immigrasiebeleid jeens Moslems. In hierdie proses het veral die nasionalistiese Alternative für Deutschland sterk veld gewen. 

 

Verlede week het Merkel met haar Christen-Demokrate (CDU), 'n ooreenkoms bereik met die Sosial-Demokrate (SPD) en die Christen-Sosiale Unie (SCU), maar teen 'n prys, want sy moes die Duitse portefeuljes finansies, arbeid en buitelandse sake aan haar koalisievennote afstaan. 

REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Tyd om terug te slaan 


In hierdie tyd waarin die ANC-regering duidelik oorlog verklaar het teen die blanke burgers in die land en op elke terrein meganismes in plek stel om die blanke, in besonder die Afrikaner, te ontmagtig en selfs uit te wis, het dit na ons mening tyd geword vir regsinnige Afrikaners om binne die wet militant te raak. Dit het tyd geword om 'n politieke voorhoede te hê wat die dinge by die naam noem – onteiening sonder vergoeding is blatante diefstal en totaal onaanvaarbaar, daaglikse vermoording van blankes deur swartes moet onmiddellik stop en vergelding moet wees lewe vir 'n lewe, belastinggeld van blankes moenie langer gebruik word om hulle te ondergrawe nie en kwotasportspanne moet summier geboikot word, ens. 

 

Genoeg is genoeg het 'n cliché geword, maar dit is onverbiddelik tyd om die streep te trek -  ter wille van oorlewing en 'n eie toekoms.

Zuma grootste skurk 


Indien bloot statisties na die omvang van gebeure en dinge in die land sedert 2009 tot op datum gekyk word, dan word onvermydelik tot die gevolgtrekking gekom dat pres. Jacob Zuma die grootste skurk in die geskiedenis van Suid-Afrika is. Dit is geweldig om dit van jou staatshoof te sê, maar dit is feite wat nie geïgnoreer kan word nie.  

 

Niemand in die geskiedenis van die land het direk en indirek soveel geld , veral van belastingbetalers, gesteel en soveel korrupsie gepleeg as hierdie man nie. Hy het absoluut sy amp en vertrouensposisie misbruik om vir homself en sy meelopers en familie soveel as moontlik in te palm.  

 

Sy volle storie sal nog vertel word.  

Die tragiek van Sonop en andere 


Dit is ongelooflik, die verhaal van Sonop Koshuis en ook van De Goede Hoop by Tukkies, asook alle ander gevalle waar die Afrikaner- volksidentiteit en Afrikaans by universiteite in die land uitgeboender is. As wat in die verband gebeur het en steeds gebeur, nie die werklikheid was nie, sou 'n mens – en ook ons voorgeslagte – dit nie kon glo nie.  

 

Om 'n volk te wees soos waarop die Afrikaner kan aanspraak maak, is 'n basiese mensereg wat van alle tye af wêreldwyd erken word. Hoekom word dit die Afrikaner ontsê en hoekom laat Afrikaners dit toe? 

Indien u nie die epos wil ontvang nie kan u hier uit teken
Anulus Bemarking, S39 Oranje Eggo, Orania, North Cape, 7590, South Africa, www.ditsem.net